Statistikk fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket
De fleste statistikkene inneholder data fra og med 1995, og viser lands- og fylkes- og kommunetall. Fram til 2017 søkte foretak om produksjonstilskudd i august (med telledato 31.7) og i januar (med telledato 1.1). Søknader pr. 31.7. inneholder data om arealer og husdyr. Søknader pr. 1.1. f.o.m. 2003 inneholder data om husdyr, grønt- og potetproduksjon. Søknadsomgangen pr. 1.1. fra 2004 og framover viser et noe høyere antall søkere pga innføring av tilskudd til lammeslakt. Disse tallene er derfor ikke direkte sammelignbare med tall fra tidligere søknadsomganger.
I mai 2017 ble det innført et nytt søknadssystem for produksjonstilskuddsordningene, med nye telledatoer. I 2017 søkte foretak om produksjonstilskudd i mai (med telledato 1.5) og oktober (med telledato 1.10). Tallene fra og med 1.5.2017 og framover er derfor ikke direkte sammenliknbare med tall fra tidligere søknadsomganger (1.1.2017 og bakover). Fra og med 2018, vil telledatoene være 1.3 og 1.10. Søknader pr. 1.3 inneholder data om husdyr. Søknader pr. 1.10 inneholder data om husdyr, arealer og grønt- og potetproduksjon. Statistikk fra søknadsomgangen 2017 og nyere finner du på her.

Beskrivelse Rapport Velg dato/år Vis rapport
JORDBRUKSAREAL I DRIFT OG ANTALL SØKERE PR. 31.7. PT-910
Velg år:
ANTALL DEKAR OG SØKERE MED DE ULIKE VEKSTGRUPPENE 31.7.
Rapporten viser antall dekar i de ulike vekstgruppene og antall søkere ved registreringsdato.
PT-912
Velg dato:
ANTALLSTATISTIKK
Rapporten viser antall søkere og antall dyr/daa ved registreringsdato.
PT-900
Velg dato:
FORDELING AV SØKERE
Søkere gruppert etter enkeltmannsforetak og annen selskapsform. Innehavere av enkeltmannsforetak gruppert etter alder og kjønn.
PT-965
Velg dato:
UTBETALINGER, ORDINÆRE
Utbetaling etter søknad pr. 31.7. skjer i februar/mars påfølgende år, etter søknad pr. 1.1. i juni samme år. Dette er en oversikt over gjennomførte hovedutbetalinger av tilskudd. De er supplert av etterbetalinger, og gir derfor ikke en samlet oversikt over forbruk pr. år.
PT-5040
Velg dato:
ENGANGSUTBETALINGER
Enkelte år foretas en ekstra utbetaling på grunnlag av søknader foregående år. Siste engangsutbetaling var i 2007. Dette er en oversikt over gjennomførte hovedutbetalinger av tilskudd. De er supplert av etterbetalinger, og gir derfor ikke en samlet oversikt over forbruk pr. år.
PT-5040E
Velg år:
SETERDRIFT
Lands- og fylkesoversikt over antall setre og søkere med seterdrift. Siste registrering 2004.
PT-2502
Velg dato: